Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 16/10/2017 - Đến ngày : 22/10/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
16/10/2017
Thứ ba
17/10/2017
Thứ tư
18/10/2017
09:00
Mời Họp Số: 52/GM-BQL về việc Công ty TNHH tiếp vận quốc tế Fertile Plan Việt Nam đăng ký điều chỉnh bổ sung địa điểm thực hiện dự án.
Địa điểm:Phòng họp - Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
Lãnh đạo:Nguyễn Đức Long
09:00
Mời Họp Số: 52/GM-BQL về việc Công ty TNHH tiếp vận quốc tế Fertile Plan Việt Nam đăng ký điều chỉnh bổ sung địa điểm thực hiện dự án.
Địa điểm:Phòng họp - Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
Lãnh đạo:Mầu Quang Thắng
09:00
Mời Họp Số: 52/GM-BQL về việc Công ty TNHH tiếp vận quốc tế Fertile Plan Việt Nam đăng ký điều chỉnh bổ sung địa điểm thực hiện dự án.
Địa điểm:Phòng họp - Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
Lãnh đạo:Bùi Hoàng Mai
09:00
Mời Họp Số: 52/GM-BQL về việc Công ty TNHH tiếp vận quốc tế Fertile Plan Việt Nam đăng ký điều chỉnh bổ sung địa điểm thực hiện dự án.
Địa điểm:Phòng họp - Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
Lãnh đạo:Nguyễn Đức Cao
Thứ năm
19/10/2017
08:00
Giấy mời số 209/GM-UBND dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2017
Địa điểm:Hội trường-UBND tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo:Bùi Hoàng Mai
Thứ sáu
20/10/2017
Thứ bảy
21/10/2017
Chủ nhật
22/10/2017
Chương trình công tác