Thống kê truy cập

Online : 3945
Đã truy cập : 112742206

Danh bạ thư điện tử Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

19/05/2022 10:36 Số lượt xem: 1027

STT

Họ và tên

Địa chỉ thư điện tử

I

Danh sách Lãnh đạo Ban

1

Trưởng ban Nguyễn Văn Phúc

nvphuc.bqlckcn@bacninh.gov.vn

2

Phó Trưởng ban Nguyễn Đức Cao

ndcao.bqlckcn@bacninh.gov.vn

3

Phó Trưởng ban Mầu Quang Thắng

mqthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn

4

Phó Trưởng ban Lê Thị Thu Huyền

ltthuyen.bqlckcn@bacninh.gov.vn

5

Phó Trưởng ban Nguyễn Đức Long

ndlong.bqlckcn@bacninh.gov.vn

II

Văn phòng: vp.bqlckcn@bacninh.gov.vn

1

Chánh VP Nguyễn Mai Hương

nmhuong.bqlckcn@bacninh.gov.vn

2

Phó CVP Nguyễn Thị Ngân Hằng

ntnhang.bqlckcn@bacninh.gov.vn

3

Phạm Lan Oanh

ploanh.bqlckcn@bacninh.gov.vn

4

Chu Đức Đạo

cddao.bqlckcn@bacninh.gov.vn

5

Trần Thị Đông

ttdong.bqlckcn@bacninh.gov.vn

6

Bùi Thị Quỳnh Hoa

btqhoa.bqlckcn@bacninh.gov.vn

III

Phòng Quản lý Đầu tư: pqldt.bqlckcn@bacninh.gov.vn

1

Trưởng phòng Nguyễn Đắc Triệu

ndtrieu.bqlckcn@bacninh.gov.vn

2

Phó TP Trần Thị Minh

ttminh.bqlckcn@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thành Kiên

ntkien.bqlckcn@bacninh.gov.vn

4

Bùi Nhật Minh

bnminh.bqlckcn@bacninh.gov.vn

IV

Phòng Quản lý Quy hoạch & Xây dựng: pqlqhxd.bqlckcn@bacninh.gov.vn

1

Trưởng phòng Nguyễn Đăng Hùng

ndhung.bqlckcn@bacninh.gov.vn

2

Phó TP Nguyễn Mậu Tặng

nmtang.bqlckcn@bacninh.gov.vn

3

Phó TP Dương Đức Tình

ddtinh.bqlckcn@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Văn Hưởng

nvhuong.bqlckcn@bacninh.gov.vn

V

Phòng Quản lý Doanh nghiệpl: pqldn.bqlckcn@bacninh.gov.vn

1

Trưởng phòng Hoàng Thị Thu Hải

htthai.bqlckcn@bacninh.gov.vn

2

Phó TP Nguyễn Ngọc Tuấn

nntuan.bqlckcn@bacninh.gov.vn

3

Phó TP Ngọ Xuân Hoài

nxhoai.bqlckcn@bacninh.gov.vn

4

Phó TP Nguyễn Đình Vinh

ndvinh.bqlckcn@bacninh.gov.vn

VI

Phòng Quản lý Lao động: pqlld.bqlckcn@bacninh.gov.vn

1

Trưởng phòng Lâm Thanh Sơn

ltson.bqlckcn@bacninh.gov.vn

2

Phó TP Bùi Ngọc Thắng

bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn

3

 Phó TP Nguyễn Tiến Quyết

ntquyet.bqlckcn@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Bạch Yến

ntbyen.bqlckcn@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Thùy Linh

ntlinh.bqlckcn@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Đình Đảm

nddam.bqlckcn@bacninh.gov.vn

VII

Thanh tra ban: ptt.bqlckcn@bacninh.gov.vn

1

Chánh Thanh tra Trịnh Hoàng Long

thlong.bqlckcn@bacninh.gov.vn

VIII

Phòng Quản lý Môi trường: pqlmt.bqlckcn@bacninh.gov.vn

1

Trưởng phòng Nguyễn Chí Đào

ncdao.bqlckcn@bacninh.gov.vn

4

Phó TP Dương Đình Thuân

ddthuan.bqlckcn@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thế

nvthe.bqlckcn@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Nga

ntnga.bqlckcn@bacninh.gov.vn

IX

Phòng Đại diện các KCN: pddkcn.bqlckcn@bacninh.gov.vn

2

Trưởng phòng Nguyễn Thạc Cường

ntcuong.bqlckcn@bacninh.gov.vn

2

Phó TP Nguyễn Thị Mai Hương

ntmhuong.bqlckcn@bacninh.gov.vn

5

Phó TP Trương Công Tuân

tctuan.bqlckcn@bacninh.gov.vn

X

Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN: tthtdtptkcn.bqlckcn@bacninh.gov.vn

2

Giám đốc Nguyễn Quang Hòa

nqhoa.bqlckcn@bacninh.gov.vn

4

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hậu

nvhau.bqlckcn@bacninh.gov.vn

3

Phó Giám đốc Lê Thanh Tùng

lttung.bqlckcn@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Sơn

nson.bqlckcn@bacninh.gov.vn

5

Lê Khắc Huy

lkhuy.bqlckcn@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Đình Quyết

ndquyet.bqlckcn@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Huy

nvhuy.bqlckcn@bacninh.gov.vn