Từ ngày: 15/08/2022  -  Đến ngày: 21/08/2022
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
15/08/2022
Thời gian: 07:00
Tham gia Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2022
Vị trí: Đi nghiên cứu thực tế
Lãnh đạo: Phó Trưởng ban - Lê Thị Thu Huyền
Thời gian: 13:30
Tham gia Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2022
Vị trí: Đi nghiên cứu thực tế
Lãnh đạo: Phó Trưởng ban - Lê Thị Thu Huyền
Thời gian: 14:00
Dự Đại hội chi bộ Công đoàn các Khu công nghhiệp
Vị trí: Hội trường tầng 4, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh
Lãnh đạo: Phó Trưởng ban - Nguyễn Đức Cao
Thứ 3
16/08/2022
Thời gian: 07:30
Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2022
Vị trí: Hội trường tầng 3 UBND tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thời gian: 15:00
Dự Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Bình
Vị trí: Hội trường UBND huyện Gia Bình
Lãnh đạo: Phó Trưởng ban - Lê Thị Thu Huyền
Thời gian: 15:00
Dự Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Bình
Vị trí: Hội trường UBND huyện Gia Bình
Lãnh đạo: Phó Trưởng ban - Nguyễn Đức Cao
Thời gian: 15:00
Dự Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Bình
Vị trí: Hội trường UBND huyện Gia Bình
Lãnh đạo: Phó Trưởng ban - Nguyễn Đức Long
Thời gian: 15:00
Dự Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Bình
Vị trí: Hội trường UBND huyện Gia Bình
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thứ 4
17/08/2022
Thời gian: 15:00
Dự Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Phong
Vị trí: Hội trường UBND huyện Yên Phong
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thứ 5
18/08/2022
Thứ 6
19/08/2022
Thời gian: 15:00
dự Kỷ niệm 60 năm ra số báo đầu tiên tại Báo Bắc Ninh
Vị trí: Báo Bắc Ninh
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thứ 7
20/08/2022
Chủ nhật
21/08/2022