Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 4374
   Đã truy cập : 132091009

   Giảm phí, lệ phí khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

   05/12/2023 16:41 Số lượt xem: 48

   Nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ngày 16/10/2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí.

   Ảnh minh họa (internet)

   Theo Thông tư 63/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính thực hiện giảm từ 10% đến 50% mức thu của 08 khoản phí, lệ phí đến hết ngày 31/12/2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

   04 khoản phí, lệ phí được giảm kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau:

   Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hình thức trực tuyến, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 148/2016/TT-BTC.

   Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến (trừ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN), áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 287/2016/TT-BTC.

   Mức thu phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin, áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư số 48/2022/TT-BTC.

   Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 37/2023/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

   04 khoản phí, lệ phí được giảm kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau:

   Trường hợp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo hình thức trực tuyến, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC.

   Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp) theo hình thức trực tuyến, áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

   Trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

   Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo hình thức trực tuyến, áp dụng mức thu phí bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC.

   Thông tư 63/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/12/2023. Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí như các thông tư quy định.

   Chi tiết Thông tư 63/2023/TT-BTC

   NVH