Liên kết Website

    Thống kê truy cập

    Online : 4751
    Đã truy cập : 120242160

    Để bảo đảm nguồn vốn phục vụ chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng trong năm 2023, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương thực hiện nghiêm công tác thu ngân sách, kiểm soát chi chặt chẽ, cân đối, đúng mục đích, tiết kiệm và phát huy hiệu quả vốn ngân sách.